فرم تقاضای برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال دانشجویان دکترای تخصصی 

مدارک لازم جهت تقاضای تشکیل جلسه دفاع (دانشجویان کارشناسی ارشد و پزشکی

مدارک لازم جهت تقاضای تشکیل جلسه دفاع (دانشجویان دکترای تخصصی)

دریافت فرم های تقاضای تشکیل جلسه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

دریافت سایر فرم ها (مرحله دفاع و پس از دفاع)

فایل word کاربرگ گزارش تحصیلی دانشجویان دکتری پژوهش محور

فایل pdf کاربرگ گزارش تحصیلی دانشجویان دکتری پژوهش محور

-فرم پیش دفاع دانشجویان دکتری تخصصی

- فرم برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال دکتری تخصصی

فرم خروجی مورد انتظار پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و پزشکی

- جدیدترین فهرست نشریات معتبر جهت اخذ پذیرش-چاپ مقالات

صورتجلسه تغییر عنوان پایان نامه

-فرم تعهدنامه چاپ مقالات مستخرج از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

- فرم تعهدنامه اصلاح آدرس دهی مقالات

- فرم تعهدنامه عدم ذکر استاد مشاور در مقالات مستخرج از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

مدارک لازم و فرم های تایید پایان نامه و تقاضای تشکیل جلسه دفاع-

-مدارک لازم جهت دفاع از رساله دکتری

   - فرم اعلان عمومی جلسه دفاع

-جدول درجه بندی نمرات پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

-.فرم درخواست کمک هزینه مربوط به پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی(انجام آزمایش-خرید اقلام مصرفی)

-.فرم ارزیابی مدیریت پژوهش رساله دکترای تخصصی 

-فرم گزارش پیشرفت رساله دکتری تخصصی

- فرم تاییدیه مقالات دانشجویان دکتری تخصصی

-. فرم انصراف دانشجویان دکترای تخصصی از ارائه دستاوردهای پژوهشی مستخرج از رساله

-. فرم انصراف دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای از ارایه پذیرش یا چاپ مقاله

-.فرم فرصت پذیرش مقاله

-. فرم تمدید فرصت پذیرش مقاله

-. فرم شماره 3 : فرم تعیین ارزش مقاله

-. فرم تاییدیه انجام اصلاحات و مجوز صحافی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

-. نحوه تنظیم مطالب پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

-. فرم تعهد اصالت رساله یا پایان نامه.pdf

    فرم تعهد اصالت رساله یا پایان نامه.doc

-. فرم منشور اخلاق پژوهش

-. ساختار CD پایان نامه ها

-. رنگ جلد پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

-. فرم تحویل نسخه های پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری