به منظور ارتقاء جايگاه پژوهش در صدا و سيما از نظر كيفي و كمي بويژه در حمايت از ساخت برنامه هاي توليدي بر مبناي پژوهش و افزايش غناي برنامه هاي استاني،  صدا و سيماي مركز اصفهان از پايان نامه هاي مقطع دكتري كه واجد مولفه هاي بومي و رسانه اي باشد حمايت خواهد كرد.